Przejdź do treści

Regulamin

 

Regulamin Serwisu Internetowego www.natto.pl

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie i/lub Rezerwację podczas połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem czat.
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 3. Karta Podarunkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 4. Klient – 1) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także 2) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w Regulaminie ze Sklepu fizycznego.
 5. Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 6. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.4.i) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 8. Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
 9. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 10. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 11. Produkt – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
 13. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 14. Regulamin Publikacji Treści – regulamin dotyczący komunikacji oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 15. Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym (RKP) – regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 16. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie lub za pośrednictwem COK.
 17. Rezerwacja – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 18. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w domenie natto.pl.
 19. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty) i/lub Rezerwację (zarezerwować Produkty w Sklepie Internetowym i kupić je w Sklepie fizycznym).
 20. Sklep fizyczny – punkt Usługodawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym i/lub zawrzeć Umowę sprzedaży.
 21. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 22. Towar – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 23. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 24. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 25. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
 26. Usługa Dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 27. Usługodawca – „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c, wpisany do rejestru CEIDG, REGON: 977909142, NIP: 9291083477
 28. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 29. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 30. Ustawa DU – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z poźn. zm.)
 31. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 32. Ustawa KK – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497)
 33. Ustawa ODU – ustawa z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U.2017 poz. 2486 z późn.zm.).
 34. Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 35. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
 36. Ustawa RF – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348, z późn. zm.).
 37. Ustawa TZ – ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 poz. 118, z późn. zm.).
 38. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:
  • zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  • powiadamianie o statusie Zamówień oraz Rezerwacji w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania),
  • kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami oraz Rezerwacjami (wymaga Rejestracji i logowania),
  • dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania),
  • dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga Rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w Koncie Klienta),
  • informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym oraz Sklepie fizycznym (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  • składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga Rejestracji i logowania),
  • komunikację dotycząca Produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie), w tym wyrażanie opinii o Produktach, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu,
  • wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania),
  • wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie Fizycznym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego (nie wymaga Rejestracji i logowania).
 1. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..
 2. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa COK. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
 3. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
 4. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub Treści cyfrowych Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków możliwość zakupu wybranych Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.
 5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów i Treści cyfrowych, usługodawców: Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  • Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  • Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  • oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.
 1. Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
 2. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego/czat Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie lub za pośrednictwem COK. W przypadku Rejestracji dokonywanej w Sklepach fizycznych lub za pośrednictwem COK Usługodawca nadaje tymczasowe hasło Konta Klienta i przesyła Klientowi na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o utworzonym haśle tymczasowym oraz o możliwości jego zmiany przez Klienta.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji i:
  • zapisał się na Newsletter, lub
  • wyraził w Koncie Klienta zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu otrzymywania informacji marketingowych dostosowanych do swoich preferencji na podstawie analizy informacji o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (np. IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), danych socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, lub
  •  dokonał rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym w sposób wskazany w art. IV.9 uzyskuje dostęp do:
   • historii zarejestrowanych zakupów dokonanych w Sklepach fizycznych na zasadach określonych w art. IV.9;
   • w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. IV.6.1 i art.IV.6.2.- do: 1) pakietu Kuponów Promocyjnych „na start” zgodnie z bieżącą promocją prowadzoną w Koncie Klienta, 2) indywidualnych Kuponów Promocyjnych dostępnych po zalogowaniu na Konto Klienta w sekcji „Kupony Promocyjne”;
   • do innych promocji organizowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące z Usługodawcą, o których Usługodawca będzie zawiadamiał w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę;
 7. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 8. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepach fizycznych po wykonaniu czynności, o których mowa w art. IV.6.1 – art.IV.6.3.
 9. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie. Rejestracji Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie fizycznym dokonuje Klient: 1) samodzielnie poprzez Konto Klienta lub 2) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu danych identyfikacyjnych wprowadzonych podczas Rejestracji, tj.: adresu e-mail (Loginu) lub numeru telefonu komórkowego, lub imienia i nazwiska i kodu pocztowego, lub iii) za pomocą pracownika Sklepu fizycznego, po podaniu mu adresu e-mail na potrzeby rejestracji bieżącej transakcji, która zostanie powiązana z podanym przez Klienta adresem e-mail i będzie widoczna w Koncie Klienta po dokonaniu Rejestracji, pod warunkiem użycia tego samego adresu e-mail jaki podano w danym Sklepie fizycznym i po akceptacji Regulaminu.
 10. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 11. W celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu oraz bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień i Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Serwisu.
 12. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 13. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
  • niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  • korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
 14. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
 15. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  • podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  • działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień i Rezerwacji oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.
 16. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.15 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 17. Usługodawca zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie art. IV.15 Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.
 18. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Usługodawcy lub w inny sposób udostępniony przez Usługodawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 19. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 20. Usługodawca nie inicjuje kontaktu telefonicznego z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 68 3240707 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.
 21. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia lub Rezerwacji o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.
 22. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane i archiwizowane przez Usługodawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 23. Usługodawca nie inicjuje kontaktu za pośrednictwem kanału czat. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem czat z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z COK.
 24. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem czat są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem czat. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem czat powinien przerwać korzystanie z czat.
 25. W ramach funkcjonalności Serwisu Usługodawca może udostępniać komunikację za pośrednictwem komunikatorów opartych o łączność internetową lub telefoniczną w systemie GSM, w tym realizowaną przez automaty, przy czym Usługodawca nie inicjuje kontaktu za ich pośrednictwem.
 26. W celu zainicjowania kontaktu za pośrednictwem komunikatorów z Usługodawcą Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z COK.
 27. Rozmowy z Klientem prowadzone za pośrednictwem komunikatorów są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji za pośrednictwem komunikatorów. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na rejestrowanie i archiwizowanie rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatorów powinien przerwać korzystanie z nich.
 28. Usługodawca, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w procesie obsługi Zamówień oraz Rezerwacji może wykorzystywać dokumenty w postaci elektronicznej, np.: dokumenty dostawy, które mogą wymagać podpisu Klienta składanego na ekranie urządzenia mobilnego. W takim przypadku dokumenty w postaci elektronicznej, o ile Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, utrwalone na trwałym nośniku będą doręczane co najmniej na adres e-mail Klienta podany w Koncie Klienta.

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c, , za pośrednictwem czata lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
 4. Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.
 2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: 1) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo 2) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy art. VII.1), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od daty ostatnich Zamówienia/Rezerwacji z wykorzystaniem Konta Klienta nie wykonano żadnych, innych Zamówienia/Rezerwacji. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
 7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
 8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@natto.pl

IX. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 1) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, 2) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, 3) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień i Rezerwacji, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2021 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin Sklepu Internetowego

I. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
  • Kod aktywacyjny (Klucz aktywacyjny) – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Klienta lub w Sklepie fizycznym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie oraz w wybranym Sklepie fizycznym, określające rodzaj i liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.
  • Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym.
  • Punkt Odbioru – inne niż Sklep fizyczny, wskazane w Serwisie miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym.
  • Produkt – Towary oraz Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym; o ile Regulamin Ubezpieczeń nie stanowi inaczej do nabywania Produktów Ubezpieczeniowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zamówień i/lub Rezerwacji Produktów.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem: i) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK, lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie fizycznym.
  • Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta niezależnie od dostawy Towaru lub w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych) w lub poza Sklepem Internetowym, lub w Sklepie fizycznym (np. personalizacja, konfiguracja smartfona) opisana w Serwisie.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego oraz inne treści przewidziane prawem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
  • umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz Rezerwacji,
  • informuje Klientów o Produktach, Treściach cyfrowych i Kodach aktywacyjnych, dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w poszczególnych Sklepach fizycznych.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży lub dokonanie Rezerwacji następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Kodów aktywacyjnych,

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej.

IV. Rezerwacja oraz zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

 1. Klient w Sklepie Internetowym może:
  • złożyć Rezerwację Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego, który następnie kupi w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie – w przypadku Rezerwacji Umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym oraz w terminie wskazanym w Rezerwacji. Do czasu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie fizycznym na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
  • złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty i/lub Kody aktywacyjne tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów lub Kodów aktywacyjnych na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Aby dokonać Rezerwacji, należy wybrać Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym i dokonać jego Rezerwacji, ze wskazaniem dostępnego w Serwisie Sklepu fizycznego, w którym ma być zawarta Umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru lub Kodu aktywacyjnego – wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego – należy wskazać miejsce jego dostawy.
 4. Złożenie Rezerwacji i Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 5. Po złożeniu Rezerwacji lub Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
  • e-mail będący potwierdzeniem wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego,
  • e-mail o tytule: „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Rezerwacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” – potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia”. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane przez Usługodawcę.
 6. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży z dostawą do Sklepu fizycznego oraz nieodebrania Towaru i/lub Kodu aktywacyjnego (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do odbioru i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) w terminie 14 dni od uzgodnionego dnia dostawy Towaru lub Kodu aktywacyjnego, Umowa sprzedaży rozwiązuje się, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia i nie dokonania zmiany sposobu płatności za Zamówienie (pomimo dodatkowego wezwania Klienta i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) Umowa sprzedaży rozwiązuje się, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niewskazania dnia dostawy Towaru w ramach złożonego Zamówienia (pomimo dodatkowego wezwania Klienta do ustalenia terminu dostawy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni) Umowa sprzedaży rozwiązuje się z upływem 21 dni od daty złożenia Zamówienia, a Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient może anulować Rezerwację przed upływem terminu jej ważności. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Rezerwację za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Rezerwacji.
 8. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc, przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami informacje o ceny Produktów oraz Kodów aktywacyjnych mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Serwisie. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • w przypadku złożenia Rezerwacji i późniejszego zawarcia Umowy sprzedaży w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym – gotówką, kartą płatniczą, Kartą Podarunkową i akceptowanymi przez Usługodawcę kuponami płatniczymi.
  • w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze) – przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym (o ile dostępne w COK) lub Kartą Podarunkową (niedostępne w przypadku COK).
  • w przypadku Umowy sprzedaży Kodu aktywacyjnego zawartej poprzez Sklep Internetowy – przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym lub Kartą Podarunkową.
  • w przypadku nabycia Karty Podarunkowej poprzez Sklep Internetowy – zgodnie z Regulaminem sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 9. Terminy płatności cen określa Załącznik nr C do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Rezerwacji lub Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów i/lub Kodów aktywacyjnych. Warunki korzystania z Karty Podarunkowej określa Regulamin Karty Podarunkowej Euro.
 10. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 11. Z zastrzeżeniem art. IV.17 i art. IV.18 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia Zamówienia: i) na zakup Produktu: dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej; ii) na zakup Kodu aktywacyjnego: Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej
 12. W przypadku Rezerwacji, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w której Usługodawca zawiadamia o dostarczeniu Produktu i/lub Kodu aktywacyjnego do Sklepu fizycznego, o ile przy Towarze lub Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 13. Informacja o dostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub Kodzie aktywacyjnym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 14. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji .
 15. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: i) w przypadku Rezerwacji – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 16. Rezerwacja zostanie dokonana, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku niedostępności Produktu lub Kodu aktywacyjnego, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów lub Kodów aktywacyjnych. W przypadku trwałego braku Produktu lub Kodu aktywacyjnego lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru lub Kodu aktywacyjnego na stan magazynowy Usługodawcy.
 17. W przypadku przedsprzedaży Towarów lub Kodów aktywacyjnych, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru lub Treści cyfrowych. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru lub Treści cyfrowych, podanej przy Towarze lub Kodzie aktywacyjnym lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.
 18. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego lub Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży lub w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego z dostawą do Sklepu fizycznego dostarczony do wskazanego przez Klienta Sklepu fizycznego. W przypadku złożenia Zamówienia z dostawą do Sklepu fizycznego, Klient na adres e-mail i/lub numer telefonu kontaktowego podane w Koncie Klienta otrzyma kod niezbędny do odbioru Towaru lub Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym.
 19. Produkty i/lub Kody aktywacyjne, na które Klient złożył Rezerwację, mogą zostać kupione w Sklepie fizycznym spośród wskazanych w Serwisie. Nie każdy Produkt i/lub Kod aktywacyjny dostępny w Sklepie Internetowym może być dostępny w Sklepach fizycznych wskazanych w Serwisie.
 20. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty: 1) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej; 2) w przypadku złożenia Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego: udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta, 3) w przypadku złożenia Zamówienia na Zakup Produktu i Kodu aktywacyjnego: wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej albo udostępnienia Kodu aktywacyjnego w Koncie Klienta lub wydania Kodu aktywacyjnego w Sklepie fizycznym w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpiło później. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie „checkbox” lub składa taką dyspozycję pracownikowi COK. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c, lub na adres e-mail: info@natto.pl.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c, lub na adres e-mail: info@natto.pl.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym można również złożyć i przesłać z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę na stronie https://www.natto.pl. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 6. Konsument nie ponosi kosztów:
  • świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: 1) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub 2) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  • dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: 1) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub 2) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub 3) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 7. Podczas składania Zamówienia na zakup Kodu aktywacyjnego, Konsument może – zaznaczając odpowiednie pole („checkbox”) lub składając taką dyspozycję pracownikowi COK – złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie Kodu aktywacyjnego przed upływem terminu odstąpienia od umowy. W takim przypadku Usługodawca informuje Konsumenta o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Towar powinien być zwrócony na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 13. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. W przypadku Karty Podarunkowej zasady odstąpienia od umowy jej nabycia reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 16. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

VII. Rękojmia i Gwarancja.

 1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać bezpośrednio w Sklepie fizycznym (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c, lub na adres e-mail: info@natto.pl., a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK za pośrednictwem czata oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie http://www.natto.pl.
 6. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie Internetowym można składać za pośrednictwem udostępnionego przez Usługodawcę w Koncie Klienta formularza elektronicznego. Reklamacje dotyczące Kodów aktywacyjnych nabytych w Sklepie fizycznym można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym w Polsce (szczegółowe adresy dostępne w Serwisie, na stronie internetowej http://www.natto.pl). lub w każdym przypadku przesłać na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c.
 7. W przypadku Karty Podarunkowej zasady reklamacji reguluje także Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.
 8. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: „Ton Color Marek Kołodziejski” 65-742 Zielona Góra, ul Ludowa 5c.
 9. Towar dostarczany Usługodawcy w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
 4. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021r.

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Regulamin Publikacji Treści

 1. Postanowienia przejściowe i końcowe
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 3. Komentarz – dodany przez Klienta Wpis powiązany z opublikowaną Odpowiedzią na pytanie.
 4. Moderator – podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści.
 5. Nick – unikalna, indywidualna nazwa Klienta ustalana za pośrednictwem Konta Klienta i/lub odpowiedniego formularza udostępnionego w ramach Serwisu.
 6. Odpowiedź na pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z opublikowanym Pytaniem.
 7. Odpowiedź na pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowanym Pytaniem do opinii.
 8. Opinia – dodana przez Klienta Treść, za pomocą której Klient ocenia dany Towar lub Treści cyfrowe.
 9. Pytanie – dodany przez Klienta Wpis, powiązany z danym Towarem, za pomocą którego Klient zamierza uzyskać informacje dotyczące Towaru.
 10. Pytanie do opinii – dodana przez Klienta Treść, powiązana z opublikowaną Opinią.
 11. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie, w tym Treści dodawane przez Klienta w szczególności Wpis, Opinia, Pytanie do opinii lub Odpowiedź na pytanie do opinii.
 12. Wątek – Pytanie wraz z powiązanymi z nim Odpowiedziami na pytania i Komentarzami.
 13. Weryfikacja – decydowanie o publikacji Treści, w tym ich edycja, blokowanie, odrzucanie oraz usuwanie dokonywane przez Moderatora i/lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę.
 14. Wpis – dodana przez Klienta Treść: Pytanie, Odpowiedź na pytanie lub Komentarz.
 15. Zapis na pytanie – funkcjonalność umożliwiająca Klientowi subskrypcję powiadomień o opublikowanych Pytaniach odnoszących się do wybranego przez Klienta Towaru.
 16. Postanowienia ogólne.
 17. Regulamin Publikacji Treści określa zasady zamieszczania i udostępniania przez Klientów wybranych Treści w Serwisie oraz powiązanych z nimi funkcjonalności, świadczonych przez Usługodawcę.
 18. Usługodawca udostępnia Klientom funkcje Serwisu opisane w Regulaminie Publikacji Treści oraz umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Serwisie w tym w szczególności:

– dodawanie Wpisów oraz

– dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.

 1. Ponadto Usługodawca zgodnie z Regulaminem Publikacji Treści umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Zapisu na pytania, powiadomień mailowych oraz dokonywanie oceny przydatności Treści.
 2. Korzystanie z funkcji, o których mowa art. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może wymagać Rejestracji i/lub zalogowania.
 3. Możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w art. II.1 Regulaminu Publikacji Treści może być ograniczona do wybranych przez Usługodawcę Towarów.

III. Dodawanie Wpisów

 1. Wpis może dodać Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany.
 2. Każdy Wpis dodawany przez Klienta oznaczony jest Nick’iem. Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Wpisu.
 3. Klient, który posiada Konto Klienta, ma możliwość ustawienia Nicku oraz zmiany Nicku w ustawieniach Konta Klienta. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, Wpisy dodane wcześniej, zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.
 4. W przypadku usunięcia Konta Klienta, opublikowane Wpisy dodane przez Klienta przed usunięciem Konta Klienta, zostaną oznaczone jako Wpisy z „Konta usuniętego”.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści/lub nie jest unikalna.
 6. Klient nie może zamieścić w treści Wpisu plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Wpisów, w tym informacja ograniczająca ilość znaków Wpisu, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Wpisów.
 7. Wpis dodawany do danego Towaru powinien być z nim powiązany.
 8. Zadawanie Pytań, udzielenie Odpowiedzi na pytania oraz dodawanie Komentarzy
 9. Klient może dodać Pytanie dotyczące Towaru, udzielić Odpowiedzi na pytanie oraz dodać Komentarz do Odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie.
 10. Po opublikowaniu Pytania lub Odpowiedzi na pytanie dodane przez Klienta, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia odpowiednio: o opublikowanej w tym samym Wątku Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub dodanych w tym samym Wątku Komentarzach.
 11. Klient, który dokonał zakupu Towaru może otrzymywać na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomienia o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał.
 12. Usuwanie i edycja Wpisów.
 13. Klient ma możliwość usunięcia lub edycji Wpisu w ciągu 15 minut od jego przesłania tj. kliknięcia odpowiedniego przycisku. Powyższe uprawnienie nie może zostać zrealizowane w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz. W takim przypadku usunięcie oraz edycja Wpisu możliwe są za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta.
 14. Po upływie terminu określonego powyżej w art.V.1 lub w przypadku, w którym Wpis został opublikowany i dodano do niego Odpowiedź na pytanie i/lub Komentarz, Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Wpisu. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie lub edycję Wpisu na adres e-mailinfo@natto.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.
 15. Zapis na pytania
 16. Klient może skorzystać z Zapisu na pytania, dzięki któremu otrzyma na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta wiadomość informującą o opublikowaniu Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.
 17. W celu skorzystania z Zapisu na pytania:

– Klient, który dokonał Rejestracji i jest zalogowany – potwierdza chęć otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na formularzu udostępnionym w Serwisie.

– Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany – uzupełnia adres e-mail w odpowiednim formularzu udostępnionym w Serwisie oraz potwierdza chęć otrzymywania powiadomień mailowych o Pytaniach poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. W przypadku, w którym Klient, który chce skorzystać z Zapisu na pytania nie posiada Konta Klienta i/lub nie jest zalogowany, na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania Pytań do wybranego przez Klienta Towaru.

VII. Dodawanie Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.

 1. Klient może dodać Opinię, zadać Pytanie do opinii lub udzielić Odpowiedzi na pytanie do opinii za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.
 2. Do dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta Rejestracja i/lub zalogowanie.
 3. Klient nie może zamieścić w treści Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii plików graficznych, elementów graficznych, zdjęć, filmów oraz odesłań internetowych do innej strony internetowej (linków). Inne ograniczenia techniczne dotyczące dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii, w tym informacja ograniczająca ilość ich znaków, będą komunikowane Klientowi w Serwisie podczas dodawania Opinii, Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytania do opinii.
 4. Każda Opinia, Pytanie do opinii oraz Odpowiedź na pytanie do opinii dodawana przez Klienta oznaczona jest Nick’iem.
 5. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany Nick Klienta pobierany jest automatycznie z Konta Klienta. W przypadku, w którym Klient nie ustalił Nick’u w Koncie Klienta, Klient zostanie poproszony o wybranie swojego Nick’u w trakcie dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. W takim przypadku postanowienia art. III.4 – III.5 Regulaminu Publikacji Treści stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku dodania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii przez Klienta, który nie posiada Konto Klienta i/lub nie jest zalogowany Klient zostanie poproszony o podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail. Podanie Nick’u oraz wpisanie adresu e-mail jest konieczne dla opublikowania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii. Adres e-mail Klienta wpisany podczas dodawania Opinii, Pytania do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii będzie niewidoczny w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji Nicku, w tym jego niepublikowania, w szczególności w przypadku gdy Nick jest sprzeczny z postanowieniami art. IX.5-6 Regulaminu Publikacji Treści i/lub nie jest unikalny.
 8. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii odpowiednio: wiadomość informującą o opublikowaniu dodanej przez siebie Opinii lub wiadomość informującą o otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez siebie Pytania do opinii
 9. Po opublikowaniu dodanej przez Klienta Opinii lub Pytania do opinii, Klient, w przypadku w którym wyraził na to zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru checkbox) otrzymuje na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta lub adres wskazany przez Klienta podczas dodawania Opinii lub Pytania do opinii, odpowiednio powiadomienia o dodanych do opublikowanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii lub widomość informującą o przesłaniu Pytania do opinii do autora Opinii.
 10. Klient nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii na adres e-mail: info@natto.pl. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Wpisu w terminie 14 dni.

VIII. Możliwość rezygnacji z powiadomień mailowych.

1.Klient, który posiada Konto Klienta i jest zalogowany może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści za pośrednictwem ustawień dostępnych w Koncie Klienta. Klient, który nie dokonał Rejestracji i/lub nie jest zalogowany, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania określonych powiadomień mailowych, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści w sposób opisany poniżej. Powyższe nie odnosi się do wiadomości, o której mowa w art. VI.2.b oraz art. XII.2 Regulaminu Publikacji Treści.

 1. Klient, który dokonał zakupu Towaru może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta powiadomień o opublikowaniu Pytania do Towaru, którego zakupu dokonał poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania.
 2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o dodanych w tym samym Wątku Odpowiedziach na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarzach poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Odpowiedzi na pytanie (lub o braku Odpowiedzi na pytanie) lub Komentarza.
 3. W przypadku skorzystania z Zapisu na pytania, Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o Pytaniach dodanych do wybranego przez Klienta Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w treści powiadomienia informującego o opublikowaniu Pytania do wybranego przez Klienta Towaru.
 4. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień o opublikowanych do dodanej przez niego Opinii Pytaniach do opinii, przesłaniu dodanego przez niego Pytania do opinii do autora Opinii lub otrzymaniu Odpowiedzi na pytanie do opinii do dodanego przez niego Pytania do opinii poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@natto.pl.
 5. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści.
 6. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 7. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient oświadcza, że:

– jest wyłącznym twórcą Treści i wszystkich ich części,

– przysługuje mu pełnia praw do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

– umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

– wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Publikacji Treści.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

– zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

z- amieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient:

– udziela Usługodawcy, w zamian za możliwość korzystania z funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie Publikacji Treści, licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie Klient upoważnia Usługodawcę do układania i porządkowania Treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach;

– zezwala Usługodawcy na korzystanie z Treści w ramach informowania o Serwisie, działalności Usługodawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności. Jednocześnie Klient zezwala Usługodawcy na umieszczanie informacji o charakterze komercyjnym lub promocyjnym Usługodawcy i/lub za zgodą Usługodawcy w strukturze dodanych Treści lub na ich nośnikach, a także łącznie z nimi;

– zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych Treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych. W tym zakresie Klient najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia Treści, uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych;

– przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Usługodawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód, w pełnym zakresie wynikającym z postanowień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej;

– wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę w ramach uprawnień, o których mowa w art. IX.4 a-c powyżej do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi. Usługodawca lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, skrótów, adaptacji, interpretacji, zmiany kolejności, układu, łączenia z innymi wykonaniami lub utworami, aranżacji i innych zmian i do korzystania, rozpowszechniania i rozporządzania tymi opracowaniami w zakresie opisanym w pkt. IX.4 a-c powyżej;

– wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do oznaczenia zamieszczonych oraz udostępnionych Treści za pomocą Nick’u.

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych oraz udostępnionych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień Regulaminu Publikacji Treści oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie oraz udostępnianie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

– zostać zamieszczane oraz udostępniane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

– naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

– posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

– pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),

– naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

 1. Klient poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 2. Zamieszczane oraz udostępnione Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 3. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.
 4. Ocena przydatności.
 5. Klient może ocenić przydatność Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.
 6. Do dokonania oceny przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie nie jest wymagana Rejestracja i/lub zalogowanie.
 7. Ocena przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie następuje poprzez wciśnięcie odpowiedniej ikony udostępnionej w Serwisie.
 8. Klient może ocenić przydatność pojedynczej Opinii lub Odpowiedzi na pytanie tylko raz.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uwidocznienia liczby pozytywnych i/lub negatywnych ocen przydatności Opinii lub Odpowiedzi na pytanie.
 10. Weryfikacja.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie przez Usługodawcę) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) Weryfikacji Treści. Powyższe dotyczy w szczególności Weryfikacji tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie ma obowiązku prowadzenia uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.
 12. Bez uszczerbku dla powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do Weryfikacji tych Treści, w szczególności Wpisów oraz Opinii, Pytań do opinii i Odpowiedzi na pytania do opinii, co do których stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia w ramach Serwisu informacji o usunięciu Treści.

XII. Zgłaszanie nadużyć.

 1. W przypadku, w którym Klient uzna, że treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii może stanowić naruszenie Regulaminu Publikacji Treści, Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy, Klient może zgłosić nadużycie. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
 2. Zgłoszenie nadużycia następuje za pośrednictwem formularza udostępnionego obok treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii. Zgłaszając nadużycie Klient może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
 3. W przypadku zgłoszenia nadużycia Usługodawca ponownie weryfikuje treść Wpisu, Opinii, Pytania do opinii lub Odpowiedzi na pytanie do opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
 4. Usunięcie Wpisu łączy się z usunięciem Wpisów występujących w tym samym Wątku.
 5. Usunięcie Opinii łączy się z usunięciem Pytań do opinii oraz Odpowiedzi na pytanie do opinii powiązanych z usuniętą Opinią.
 6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX.5-6, może ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: info@natto.pl

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Publikacji Treści ma zastosowanie Regulamin oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
 2. Zmiany Regulaminu Publikacji Treści następują w takim samym trybie jak Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin Publikacji Treści jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin Publikacji Treści wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2016 r.

 

Załączniki do Regulaminu

 

Załącznik A do Regulaminu – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość